Previous Photo: Walking the path Next Photo: Sea of people
April 14, 2009

Lexington, Kentucky